บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 630
เมื่อวาน 313
ทั้งหมด 184,919
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 918
เมื่อวาน 580
ทั้งหมด 319,881
สายชั้นอนุบาล ๑
นางอุมาพร  วรสิทธิ์ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประธานสายชั้นอนุบาล ๑
น.ส.เฉพาะรักษ์  ศรีคุณ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑
นางภูริตา  หนูเผือก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒
นางอุมาพร   วรสิทธิ์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓
นางนวลพรรณ   จันทร์อำรุง
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๔
น.ส.จิตาภรณ์   ภูสีมา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๕
น.ส.สุจิตรา  ขันประกอบ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๖
บุคลากรสายชั้นอนุบาล ๑
พี่เลี้ยงเด็ก
นางแสงระวี   กามีฮา
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๑
นางวิภาดา  นามมุงคุณ
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๒
นางธนศร  มีศาลา
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๓
น.ส.วิยะดา   เฟ้นดี้
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๔
น.ส.จันทนา  หม้อสุวรรณ
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๕
น.ส.สุนิษา มาสุริยะ
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๖
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×