บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 93
เมื่อวาน 158
ทั้งหมด 204,495
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 142
เมื่อวาน 355
ทั้งหมด 358,590
สายชั้นอนุบาล ๑
นางนวลพรรณ   จันทร์อำรุง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประธานสายชั้นอนุบาล ๑
น.ส.เฉพาะรักษ์  ศรีคุณ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑
นางภูริตา  หนูเผือก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒
นางอุมาพร   วรสิทธิ์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓
นางนวลพรรณ   จันทร์อำรุง
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๔
น.ส.จิตาภรณ์   ภูสีมา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๕
น.ส.สุจิตรา  ขันประกอบ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๖
บุคลากรสายชั้นอนุบาล ๑
พี่เลี้ยงเด็ก
น.ส.วนิดา  มาศิริ
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๑/๑
น.ส. สุรางรัตน์   มณีทูล
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๒
น.ส.วัลนรี  หมัดสมัน
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๑/๓
น.ส.จีรนันท์  แสงอนันต์
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๑/๔
น.ส.วิยะดา   เฟ้นดี้
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๕
น.ส.จันทนา  หม้อสุวรรณ
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๖
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×