บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 27
เมื่อวาน 151
ทั้งหมด 219,769
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 29
เมื่อวาน 227
ทั้งหมด 383,592
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางวิลาสินี  วัฒนศิลป์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
น.ส.อรพินท์  บุญดี
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๔/๑
น.ส.สุภาพร  สิ่วสำแดง
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๒
นางจิรฐา  รับช่วง
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๔/๓
น.ส. พิชชาภัทร์  พิวัฒน์จารุกุล
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๔/๔
น.ส.กัญญ์วรา   นาคสิงห์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๕
นางสุพัตรา  ทองทิพย์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๖
นายสิทธิกร  บำรุงราษฎร์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๔/๗
น.ส.วัลภา  สิงห์บุญ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๘
น.ส.มนชยา  พละศิลป์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๙
นางวิลาสินี  วัฒนศิลป์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นางสุพัตรา  พวงอาจ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.เบญจมาศ  สังข์ทอง
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.ณศพร  เรียมทอง
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส. พิมชนก กมล
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×