บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 29
เมื่อวาน 307
ทั้งหมด 251,972
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 31
เมื่อวาน 407
ทั้งหมด 448,437
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางวิลาสินี  วัฒนศิลป์
ครู คศ.๓
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
น.ส.อรพินท์  บุญดี
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๔/๑
น.ส.สุภาพร  สิ่วสำแดง
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๒
นางจิรฐา  รับช่วง
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๔/๓
น.ส. พิชชาภัทร์  พิวัฒน์จารุกุล
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๔
น.ส.กัญญ์วรา   นาคสิงห์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๕
นางสุพัตรา  ทองทิพย์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๖
นายสิทธิกร  บำรุงราษฎร์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๔/๗
น.ส.วัลภา  สิงห์บุญ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๘
น.ส.มนชยา  พละศิลป์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๙
นางวิลาสินี  วัฒนศิลป์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นางสุพัตรา  พวงอาจ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นางสาวนันท์นลิน  รัตตนะ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
น.ส.ณศพร  เรียมทอง
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส. พิมชนก กมล
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×