บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 475
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,943
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 135
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,122
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางวิลาสินี  วัฒนศิลป์
ครู คศ.๓
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
น.ส.อรพินท์  บุญดี
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๔/๑
น.ส.สุภาพร  สิ่วสำแดง
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๒
นางจิรฐา  รับช่วง
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๔/๓
น.ส. พิชชาภัทร์  พิวัฒน์จารุกุล
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๔
น.ส.กัญญ์วรา   นาคสิงห์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๕
นางสุพัตรา  ทองทิพย์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๖
น.ส. พิมชนก กมล
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๔/๗
นางสาวนันท์นลิน  รัตตนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นป. ๔/๘
น.ส.มนชยา  พละศิลป์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๔/๙
นางวิลาสินี  วัฒนศิลป์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นางสุพัตรา  พวงอาจ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.วัลภา  สิงห์บุญ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.ณศพร  เรียมทอง
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายสิทธิกร  บำรุงราษฎร์
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×