บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 101
เมื่อวาน 174
ทั้งหมด 108,000
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 154
เมื่อวาน 252
ทั้งหมด 188,312
สายชั้นประถมปีที่ ๓
นางนุสรา  อินทร์กลับ 
ครู คศ.๓
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๑
xxxxxx
xxxxxx
ครูประจำชั้นป. ๓/๒
นางธันยนันท์  ทิพย์กมลธร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๓ 
นางธนันท์ธร  วิสิฐนิธิกิจา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๔
นางกวินนาฏ ทันปรีชา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๕
นางปิลันธ์  เกษเสโร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๖
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๗ 
นางนุสรา  อินทร์กลับ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๘
นางพัชรพัล  รักเร่งอุดมหิรัญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๙ 
นายธนิต  สุฐาปัญณกุล
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
xxxxxx
xxxxx
ครูพิเศษ
น.ส.ศุภรดา  เรืองบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ 
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางจารึก ช่วยนาเขต 
ครู คศ.3 
ครูพิเศษ
น.ส.ขนิษฐา สาคร
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

QR Code
สมัครเข้าเรียน
เว็บสำเร็จรูป
×