บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 70
เมื่อวาน 158
ทั้งหมด 204,472
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 106
เมื่อวาน 355
ทั้งหมด 358,554
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางจารึก ช่วยนาเขต 
ครู คศ.3 
ครูประจำชั้นป. ๓/๑
นางธันยนันท์  ทิพย์กมลธร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๔ 
นางปิลันธ์  เกษเสโร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๗
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๒
นางธนันท์ธร  วิสิฐนิธิกิจา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๕
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๘
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๓
นางกวินนาฏ ทันปรีชา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๖
นางพัชรพัล  รักเร่งอุดมหิรัญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๙ 
นางนุสรา  อินทร์กลับ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายธนิต  สุฐาปัญณกุล
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
น.ส.ศุภรดา  เรืองบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ 
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางสาววจีรัตน์ นนทา
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
น.ส.ขนิษฐา สาคร
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นางสาวจิตรี  ชุ่มโสตร์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×