บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 107
เมื่อวาน 87
ทั้งหมด 99,121
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 186
เมื่อวาน 119
ทั้งหมด 174,732
สายชั้นประถมปีที่ ๓
นางปิลันธ์  เกษเสโร 
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๑
น.ส.จารุนันท์  สงนอก
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๓/๒
นางธันยนันท์  ทิพย์กมลธร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๓ 
นางธนันท์ธร  วิสิฐนิธิกิจา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๔
นางกวินนาฏ ทันปรีชา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๕
นางปิลันธ์  เกษเสโร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๖
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๗ 
นางนุสรา  อินทร์กลับ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๘
นางพัชรพัล  รักเร่งอุดมหิรัญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๙ 
นายธนิต  สุฐาปัญณกุล
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
น.ส.ศุภรดา  เรืองบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ 
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางจารึก ช่วยนาเขต 
ครู คศ.3 
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

QR Code
สมัครเข้าเรียน
เว็บสำเร็จรูป
×