บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 42
เมื่อวาน 219
ทั้งหมด 135,842
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 55
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 238,177
สายชั้นประถมปีที่ ๓
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๑
xxxxxx
xxxxxx
ครูประจำชั้นป. ๓/๒
นางธันยนันท์  ทิพย์กมลธร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๓ 
นางธนันท์ธร  วิสิฐนิธิกิจา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๔
นางกวินนาฏ ทันปรีชา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๕
นางปิลันธ์  เกษเสโร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๖
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๗ 
นางนุสรา  อินทร์กลับ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๘
นางพัชรพัล  รักเร่งอุดมหิรัญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๙ 
นายธนิต  สุฐาปัญณกุล
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
นางจารึก ช่วยนาเขต 
ครู คศ.3 
ครูพิเศษ
น.ส.ศุภรดา  เรืองบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ 
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางสาววจีรัตน์ นนทา
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
น.ส.ขนิษฐา สาคร
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×