บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 70
เมื่อวาน 153
ทั้งหมด 80,405
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 190
เมื่อวาน 259
ทั้งหมด 140,011
สายชั้นประถมปีที่ ๓
นางปิลันธ์  เกษเสโร 
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๑
น.ส.จารุนันท์  สงนอก
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๓/๒
นางธันยนันท์  ทิพย์กมลธร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๓ 
นางธนันท์ธร  วิสิฐนิธิกิจา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๔
นางกวินนาฏ ทันปรีชา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๕
นางปิลันธ์  เกษเสโร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๖
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๗ 
นางนุสรา  อินทร์กลับ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๘
นางพัชรพัล  รักเร่งอุดมหิรัญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๙ 
นายธนิต  สุฐาปัญณกุล
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
นางเพลินทิพย์  ปักกัง
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.ศุภรดา  เรืองบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ 
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางจารึก ช่วยนาเขต 
ครู คศ.3 
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×