บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 48
เมื่อวาน 307
ทั้งหมด 251,991
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 50
เมื่อวาน 407
ทั้งหมด 448,456
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู คศ.๓
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางจารึก ช่วยนาเขต 
ครู คศ.3 
ครูประจำชั้น ป.๓/๑ (EP)
นางปิลันธ์  เกษเสโร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๓/๔
นางธันยนันท์  ทิพย์กมลธร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๓/๗ 
นางพัชรพัล  รักเล่งอุดมหิรัญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๓/๒ 
นางกวินนาฏ ทันปรีชา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๓/๕
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๓/๘
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๓/๓
นางธนันท์ธร  วิสิฐนิธิกิจา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๓/๖
นางสาวศุภานัน นนทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.๓/๙
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นางนุสรา  อินทร์กลับ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายธนิต  สุฐาปัญณกุล
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
นางสาวจิตรี  ชุ่มโสตร์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส.ศุภรดา  เรืองบุญ
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ 
น.ส.ขนิษฐา สาคร
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×