บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 156
เมื่อวาน 290
ทั้งหมด 271,081
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 202
เมื่อวาน 450
ทั้งหมด 480,661
สายชั้นอนุบาล ๒
น.ส.สุภาพร  หลงสิม
ครู คศ.๑
ประธานสายชั้นอนุบาล ๒
น.ส.สุภาพร  หลงสิม
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑
น.ส.ศิริญา สีดาเขียว
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒
นางมนัสมนต์ จีนสวัสดิ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓
น.ส.อุบลลักษณ์  ศรีใจวงศ์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔ 
นางจารุวรรณ  กิติกรวิวัฒน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๕
น.ส.กฤษณา  จิตต์อินทร์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๖
บุคลากรสายชั้นอนุบาล ๒
พี่เลี้ยงเด็ก
น.ส.อารยา  ซันดา
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๒/๑
นางแสงระวี   หมัดละ
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๒/๒
น.ส.สุนิษา มาสุริยะ
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๒/๓
นางวิภาดา  นามมุงคุณ
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๒/๔
นางธนศร  สังข์ทอง
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๒/๕
นางทิพรัตน์  โบดาโน
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๒/๖
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×