บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 80
เมื่อวาน 158
ทั้งหมด 204,482
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 118
เมื่อวาน 355
ทั้งหมด 358,566
บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษ
น.ส.นิภาพร  ชินรักษา
ครู ค.ศ.๑
ประธานสายชั้นการศึกษาพิเศษ
น.ส.เบญจวรรณ  จะดี
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๑
น.ส.ศุระตา  ศรีหาคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๔
น.ส.นิภาพร  ชินรักษา
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๗
นายวุฒิไกร เคแสง
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ๑๐
น.ส.ปพิณญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๒
น.ส.ศิริพร   ชมภูนิตย์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๕
นายพศวีร์  ทองคำ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๘

น.ส.เพ็ญผกามาศ มนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๓
นางอารีรัตน์ บำรุงผล
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๖
น.ส.ปาณิศรา ภาณุศาวิชญ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๙

บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษ พี่เลี้ยงเด็กนักเรียนการศึกษาพิเศษ
น.ส.พรพรรณ เปลี่ยนศรี
การศึกษาพิเศษ ๑
น.ส.นภาพร  เอกฉัตร
การศึกษาพิเศษ ๔
น.ส.นุชนาถ  เจริญลา
การศึกษาพิเศษ ๗
น.ส.ยุวดี  ฤกษ์งาม
การศึกษาพิเศษ ๒
น.ส.จิดาภา  ภูมมาลา
การศึกษาพิเศษ ๕
น.ส.สุรางรัตน์  มณีทูล
การศึกษาพิเศษ ๘
น.ส.ผ่องใส ไพรบึง
การศึกษาพิเศษ ๓
น.ส.เจนจิรา พนาลิกุล
การศึกษาพิเศษ ๖
น.ส.กัญญานุช ศิริเลิศเจริญกุล
การศึกษาพิเศษ ๙
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×