บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 54
เมื่อวาน 219
ทั้งหมด 135,854
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 67
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 238,189
บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษ
น.ส.ศิริพร  ชมภูนิตย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประธานสายชั้นการศึกษาพิเศษ
น.ส.เบญจวรรณ  จะดี
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๑
น.ส.ปพิณญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๓
นายวุฒิไกร เคแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๖
น.ส.ประกายดาว  สำเภา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๙
น.ส.ปาณิศรา ภาณุศาวิชญ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๑
นางปภาวี วิทยากุล
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๔
น.ส.นิภาพร  ชินรักษา
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๗
น.ส.ศิริพร   ชมภูนิตย์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๒
นางอารีรัตน์ บำรุงผล
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๕
นายพศวีร์  ทองคำ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นการศึกษาพิเศษ ๘
บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษ พี่เลี้ยงเด็กนักเรียนการศึกษาพิเศษ
น.ส.พรพรรณ เปลี่ยนศรี
การศึกษาพิเศษ ๑
น.ส.นภาพร  เอกฉัตร
การศึกษาพิเศษ ๔
น.ส.นุชนาถ  เจริญลา
การศึกษาพิเศษ ๗
น.ส.ยุวดี  ฤกษ์งาม
การศึกษาพิเศษ ๒
น.ส.จิดาภา  ภูมมาลา
การศึกษาพิเศษ ๕
น.ส.สุรางรัตน์  มณีทูล
การศึกษาพิเศษ ๘
น.ส.ผ่องใส ไพรบึง
การศึกษาพิเศษ ๓
น.ส.เจนจิรา พนาลิกุล
การศึกษาพิเศษ ๖
น.ส.กัญญานุช ศิริเลิศเจริญกุล
การศึกษาพิเศษ ๙
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×