บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 50
เมื่อวาน 307
ทั้งหมด 251,993
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 52
เมื่อวาน 407
ทั้งหมด 448,458
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
น.ส.วีณารัตน์ พร้อมบูรณ์
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางสหพร เกศสัจจธรรม
ครู คศ ๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๑
นายรัตนชัย ธรรมเจริญ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
น.ส.กมลชนก ศิริแจ่ม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
นางพฤกษา สงวนสิน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
นายถนอม พิมพ์เงิน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
น.ส.วีณารัตน์ พร้อมบูรณ์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๔
นายเมธี นิโอ๊ะ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นม. ๓/๔
นางกมลทิพย์ ณ ระนอง
ครู คศ ๓
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
น.ส.นันท์นภัส สดไธสง
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
น.ส.ศศิประภา นิ่มแก้ว
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๖
นายสุธี ชาญชิด
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๖
นางวิไลลักษณ์ จันทรจรูญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๗
นายสุเทพ แสงแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๓/๗
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×