บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 76
เมื่อวาน 294
ทั้งหมด 51,960
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 76
เมื่อวาน 379
ทั้งหมด 94,873
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางวิไลลักษณ์ จันทรจรูญ
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางสหพร เกศสัจจธรรม
ครู คศ ๑
ครูประจำชั้น ม.๓/๑
น.ส.พรนิภา สมาเอ็ม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
นายทวีชัย ศรีเลิศ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
นางพฤกษา สงวนสิน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
นายถนอม พิมพ์เงิน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
น.ส.วีณารัตน์ พร้อมบูรณ์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๔
น.ส.กมลชนก ศิริแจ่ม
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๓/๔
นางกมลทิพย์ ณ ระนอง
ครู คศ ๓
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
น.ส.นันท์นภัส สดไธสง
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
น.ส.ศศิประภา นิ่มแก้ว
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๖
นายสุธี ชาญชิด
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๖
นางวิไลลักษณ์ จันทรจรูญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๗
นายสุเทพ แสงแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๓/๗
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×