บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 600
เมื่อวาน 313
ทั้งหมด 184,889
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 885
เมื่อวาน 580
ทั้งหมด 319,848
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางกมลทิพย์ ณ ระนอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางสหพร เกศสัจจธรรม
ครู คศ ๑
ครูประจำชั้น ม.๓/๑
xxxx  xxxx
xxxxx
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
xxxx
xxx
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
นางพฤกษา สงวนสิน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
นายถนอม พิมพ์เงิน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
น.ส.วีณารัตน์ พร้อมบูรณ์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๔
น.ส.กมลชนก ศิริแจ่ม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๔
นางกมลทิพย์ ณ ระนอง
ครู คศ ๓
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
น.ส.นันท์นภัส สดไธสง
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
น.ส.ศศิประภา นิ่มแก้ว
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๖
นายสุธี ชาญชิด
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๖
นางวิไลลักษณ์ จันทรจรูญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๗
นายสุเทพ แสงแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๓/๗
xxx  xxx
xxx
xxx
นายรัตนชัย ธรรมเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×