บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 260
เมื่อวาน 181
ทั้งหมด 26,298
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 140
เมื่อวาน 254
ทั้งหมด 64,549
ประวัติโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

     เดิมชื่อโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งแต่พุทธศักราช 2535 ที่วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 5 ตำบลคันนายาว อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร อาศัยใต้ถุนศาลาการเปรียญ และ โรงทึมของวัดเป็นสถานที่เรียนในปีพุทธศักราช 2496 นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นได้มาเยี่ยมหน่วยค้นคว้าของมหาวิทยาลัยคอร์แนล ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางชัน และได้แวะเยี่ยมชมโรงเรียนเห็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนไม่เหมาะสม จึงมอบให้นายสุจินต์ หิรัญรัศ ศึกษาธิการจังหวัดพระ นครจัดหาสถานที่สร้างโรงเรียนใหม่ในเขตอำเภอบางกะปิ แต่หาไม่ได้
     
     ต่อมานางเจิม สังข์ทอง (มารดา) กับนางสงวน ไชยสุนทร (บุตร) ได้เสนอให้สถานที่สร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี แก่นายเทียม นิตยสมบูรณ์ศึกษาธิการอำเภอมีนบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ขุนอภิบาลบางชันเขต (ปลื้ม สังข์ทอง) ผู้เป็นบิดาและตาของผู้สละที่ดิน ศึกษาธิการอำเภอจึงรายงานให้ศึกษาธิการจังหวัด และนายอุดม บุญประสพ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และมาดูสถานที่ เห็นพ้องต้องกันว่าที่ดิน 5 ไร่ ไม่พอที่จะขยายโรงเรียนออกไปในอนาคต จึงขอซื้อที่ดินจากนางสงวน ไชยสุนทรอีก 5 ไร่ และซื้อจากนางสายหยุด หม้อสุวรรณ อีก3 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา ด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและประชาชน จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบมาลากุล ขนาด 7 ห้องเรียนขึ้น 1 หลัง เนื้อที่บริเวณโรงเรียนกว้าง 84 เมตร ยาว 240 เมตร รื้อถอน พ.ศ. 2530

     พุทธศักราช 2498 ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่เลขที่ 89 หมู่ 4 ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) และแต่งตั้ง นายสุนทร ไชยสุนทร ดำรง ตำแหน่งครูใหญ่ ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 โดยนายประจักษ์ วัชรปาน ปลัดจังหวัดเป็นประธานในพิธี

     พุทธศักราช 2503 ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 
    พุทธศักราช 2513 ได้รับงบประมาณจากสุขาภิบาลมีนบุรี เดินท่อน้ำบาดาล ในปีนี้ทางราชการกำหนดให้โรงเรียนเปิดสอนประถมปลายภาคบังคับ และเปิดโรงเรียนผู้ใหญ่ แผนกอาชีวศึกษา (ตัดเย็บเสื้อผ้า)
 
     พุทธศักราช 2514 และได้รับงบประมาณสร้างรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ด้าน พุทธศักราช 2520 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ขนาด 6 ที่นั่ง 1 หลัง และได้สร้างอาคารเรียนตึกแบบ 800 3 ชั้น 9 ห้องเรียน 1 หลัง และได้ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ 017 อีก 4 ห้องเรียน
 
    พุทธศักราช 2521 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบมาตรฐาน ขนาด 6 ที่นั่งอีก 1 หลัง

    พุทธศักราช 2522 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบมาตรฐาน ขนาด 6 ที่นั่งอีก 1 หลัง
 
    พุทธศักราช 2526 ได้รับงบประมาณติดตั้งต่อเติมไฟฟ้าทุกอาคารเรียน และบ้านพักครูทุกหลัง

    พุทธศักราช 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้น โครงสร้าง 16 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง เรียกชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9” พุทธศักราช 2535 สร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น ตามแบบ ส.น.ศ. 264 ชั้นล่างโล่ง จ านวน 16 ห้องเรียน สร้างส้วมนักเรียนตามแบบ ค.อ. 61 ขนาด 10 ที่นั่ง จ านวน 2 หลัง

    พุทธศักราช 2537 สร้างบ้านพักครู 2 ชั้นแบบบ้านพักเจ้าหน้าที่ แบบ ศอ. 335 ชั้นล่างโล่งส่วนหนึ่งเป็นห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้นบนเป็นห้องพักจำนวน 3 ห้อง (สร้างเป็นเรือนแถวติดกัน) พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา ห้องละ 6 เครื่อง
 
     พุทธศักราช 2540 สร้างอาคารตึก 4 ชั้น แบบ สนศ. 388 ชั้น 1 เป็นห้องเรียนขนาด 7 x 12 เมตร จ านวน 2 ห้อง และขนาด 7 x 16 เมตร 1 ห้องเรียน ชั้น ป. 2-3-4เป็นห้องเรียนชั้นละ 5 ห้อง รวม 15 ห้องเรียน มีที่ดื่มน้ำนักเรียนที่ระเบียงชั้น 3 รวม 1 แห่ง มีห้องน้ำห้องส้วมทุกชานพักพร้อมหลังคาคลุมอีก 1 แห่ง
- สร้างรั้วคอนกรีตบล็อก พร้อมทาสีตามแบบ ศอ. 188 ตอนบนโปร่ง 3 ก้อน ยาวประมาณ 492 เมตร
- ซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน จำนวน 5 หลัง รวม 46 ที่นั่ง (รวมส้วมบนอาคารเรียน)

     พุทธศักราช 2542 สร้างอาคารตึก 5 ชั้นแบบ สนศ. 385 จำนวน 24 ห้องเรียน ชั้น 2 เป็นห้องน้ำ-ห้องส้วม (ของนักเรียนอนุบาล) รวม 12 ที่นั่ง (อาคาร 2 อาคารเรียนมัธยมศึกษา)
 
     พุทธศักราช 2544 สร้างโรงยิม 2 ชั้น 1 หลัง ขนาด 25 x 50 เมตร

     พุทธศักราช 2546 สร้างสวนมีนบุรีคณารักษ์ 12 ราศี พร้อมศาลา 5 หลัง
- สร้างโรงรถส าหรับครูและบุคลากรบริเวณหน้าโรงเรียน
- ปรับปรุง กั้นห้องกิจกรรมบริเวณชั้นล่างโรงยิม

    พุทธศักราช 2547 สร้างโรงกิจกรรมอเนกประสงค์ หลังคาเหล็ก
 - สร้างเสาธง และ ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง
 - สร้างสวนป่าต้นไม้หายาก

    พุทธศักราช 2548 ปรับปรุงห้องศิลปะ ดนตรีไทย และ อาคารโรงขนมอบ

    พุทธศักราช 2551 สร้างอาคารเรียนตึก 6 ชั้น แบบ สนศ. 466 โครงสร้าง 18 ห้องเรียนจำนวน 2 หลัง
- ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กเรียนร่วม มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,046 คน รวม 94 ห้องเรียน

 ผู้บริหารคนปัจจุบัน นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×