บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 105
เมื่อวาน 174
ทั้งหมด 108,004
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 158
เมื่อวาน 252
ทั้งหมด 188,316
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒
น.ส.จิตรา พันธสัญญากุล 
ครู คศ.๓
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
นายทศพล อศวกรรัตนา 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นม. ๒/๑
น.ส.จิตรา พันธสัญญากุล 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นม. ๒/๒ 
น.ส.กานติมา หมัดละ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นม. ๒/๒
นางกัญปภัค ยอดไชย 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นม. ๒/๓
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานดา จันทลี 
ครูผู้ช่วย 
ครูประจำชั้นม. ๒/๓
นางดวงใจ  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นม. ๒/๔
นายสมควร เตี่ยบัวแก้ว
ครู คศ.๒ 
ครูประจำชั้นม. ๒/๔ 
น.ส.อรณัฐ วิไชยภูมิ
ครู คศ.๑ 
ครูประจำชั้นม. ๒/๕ 
น.ส.วิภาพร แก้วสมุทร์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นมัธยม. ๒/๕
น.ส.นาฏอนงค์ พลการ 
ครู คศ.1 
ครูประจำชั้นม. ๒/๖
นายวิรัช คงสวัสดิ์ 
ครู คศ.๓ 
ครูประจำชั้นม. ๒/๖ 
น.ส.ปราณี มหิงษ์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นม. ๒/๗
นายศักดา อุตวัฒน์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นม. ๒/๗
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

QR Code
สมัครเข้าเรียน
เว็บสำเร็จรูป
×