บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 131
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,496
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 162
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,244
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒
น.ส.กานติมา หมัดละ  
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
น.ส.อรณัฐ วิไชยภูมิ
ครู คศ.๑ 
ครูประจำชั้นม. ๒/๑ 
น.ส.กานติมา หมัดละ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นม. ๒/๒
นางเปรมยุดา บุญเขื่อง 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นม. ๒/๒
นางกัญปภัค ยอดไชย 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นม. ๒/๓
น.ส.วิภาพร แก้วสมุทร์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นมัธยม. ๒/๓
นางดวงใจ  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นม. ๒/๔
นายสมควร เตี่ยบัวแก้ว
ครู คศ.๒ 
ครูประจำชั้นม. ๒/๔ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานดา จันทลี 
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นม. ๒/๕
น.ส.จิราวรรณ ขวัญคุ้ม
ครู คศ.๒ 
ครูประจำชั้นม. ๒/๕ 
น.ส.นาฏอนงค์ พลการ 
ครู คศ.๑ 
ครูประจำชั้นม. ๒/๖
นายวิรัช คงสวัสดิ์ 
ครู คศ.๓ 
ครูประจำชั้นม. ๒/๖ 
น.ส.ปราณี มหิงษ์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นม. ๒/๗
นายศักดา อุตวัฒน์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นม. ๒/๗
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×