บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 117
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,482
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 141
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,223
ประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 24 มิถุนายน  2563  จากที่สำนักการศึกษา มีนโยบายแจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนช่วงการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคไวรัส COVID-19 ให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียน 3,116 คน( สำรวจ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563) โรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ คือ

1.      รูปแบบปกติ  มีนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 (ห้องเรียน EP)

2.      รูปแบบผสมผสานสลับวันมาเรียน มีนักเรียน การศึกษาพิเศษ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

       โรงเรียนขอแจ้งตารางและข้อมูลการเรียนของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  โดยขอให้ท่านผู้ปกครองประสานกับครูประจำชั้นตรวจสอบเลขที่ ของนักเรียน และมาเรียนตามวัน เวลาในตารางดังนี้หมายเหตุ โรงเรียนจะแจกเอกสารตารางทั้ง 2 ใบ ในวันที่ 1  และ 2  กรกฎาคม ให้นักเรียนทุกคนอีกครั้ง


 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×